No deposit bonus

This agreement complements the User Agreement, which can be found in the relevant section of this site. Accepting the terms of the User Agreement, the Client signifies the acceptance with this Agreement to adopt the no deposit bonus.

 1. The no deposit bonus provided by the Company to the Client is called the Fenix Start Bonus (hereinafter referred to as the Fenix Start Bonus or the Bonus).
 2. The Fenix Start Bonus is a no deposit bonus; each new Client of the Company has the possibility to obtain it. The Fenix Start Bonus is credited in the “Credit” section.
 3. When a Client registers a Trading Account, which is possible to be used later to get the Bonus, the Client pledges to provide his passport details. After the Bonus is credited, it is banned to change the data specified in the field” Full Name”.
 4. The Fenix Start Bonus is not available to already existing clients.
 5. It is impossible to withdraw bonuses from the Trading Account; however, the profit received as a result of trading bonuses can be withdrawn if the terms and conditions regulated by this Agreement on adopting the no deposit bonus are fulfilled.
 6. The Client understands that the Company has the right to fix and (or) restrict the profit available for withdrawal to a size that amounts to 20% of the Fenix Start Bonus amount. When this limit enters into force, the sum of the Bonus is automatically written off and deals are closed by force so that the balance of total funds (equity) amounts to 20% of the Fenix Start Bonus amount.
 7. The Client agrees that there are cases when the Company may ask for the account replenishment with real funds. At the same time, the Company charges an additional 20% bonus on this deposit.
 8. An additional bonus of 20%, described in paragraph 7, is governed by the Agreement on the adoption of the welcome bonus described in the appropriate section of this site.
 9. The Client agrees that the profit on the Trading Accounts with the Fenix Start Bonus will be shared equally between the real funds deposited and the profit gained from trading the Bonus on the Client’s trading account. In such a case, the part of the profit, which is proportional to the amount of profit from the Bonus, may be temporarily prohibited for withdrawal from the Trading Account until it is processed regarding the rules specified in paragraph 12 of this Agreement on adoption of the no deposit bonus.
 10. If the Client makes any withdrawal (writing-off) from hisTrading Account, the profit obtained from the Fenix Start Bonus is deducted in the sum of the withdrawal.
 11. The Fenix Start Bonus and the fixed profit from the Bonus is prohibited to invest in PAMM- accounts; however, it can be used to copy transactions when taking part in the program of copying deals.
 12. After making BUY or SELL transactions, fixed profit from the Bonus can be withdrawn in total amount equal to X * 5 standard lots for every 100 USD of the profit, where X is the amount of the fixed profit from the Bonus.

For example: The Fenix Start Bonus is 1 000 USD, earned profit is 20% of the amount of the Fenix Start Bonus (200 USD). Thus X = 200 and for full profit withdrawal you need to make transactions like BUY or SELL totaling 10 standard lots.

The minimum amount of the profit to withdraw is 50 USD, with the condition of making transactions of at least 2 standard lots and achievements in limiting profits to 20% of the Fenix Start Bonus. If there are some other types of Bonuses deposited on the account (regulated by the Agreements on the adoption of bonuses described in the relevant sections of this site), then the total Bonus funds are dealt with cumulatively. To withdraw funds obtained as a result of using the Fenix Start Bonus from the Trading Account, one should send a request to the email address compliancem@fenix-funds.pro in case the necessary number of lots has been reached. The bonus to be withdrawn should be on the account at the time the manager considers such a request. The company has the right to turn down an application for withdrawal of bonus funds without explanations. It is possible to withdraw only the full amount of the bonus  – it is impossible to withdraw bonuses partially.

 1. The client agrees to get information about the company’s services through the contacts indicated while the registration of the bonus account.
 2. Risks when taking a bonus

Sometimes, when there is a need to protect the Client’s deposit from unnecessary risks, the Bonus may be canceled. Mostly, when this paragraph is applied, the Company guarantees to credit a bonus to the client’s account in the sum totaling the deposit.

15.The Client understands that when the level of the current funds (equity) decreases on the account below the Bonus on the account, i.e. when reaching a point of current losses that exceed the client’s real funds on the trading account, then all sums will be calculated as bonus funds in full if no subsequent deposits are available on the account. 

If the Client deposits, the funds on the account are calculated and shared between the bonuses and real Client’s funds in proportion to the sum of the deposit and the value of the bonus funds at the time of depositing.

 1. The terms of the bonus promotion are possible to be changed or supplemented without prior notification of the Client by the Company.
 2. English is considered the main language of the Agreement. If there are any discrepancies between the English version of this Agreement and its translation, the English version is a priority.

Niniejsza umowa stanowi uzupełnienie Umowy użytkownika, którą można znaleźć w odpowiedniej sekcji tej witryny. Akceptując warunki Umowy z Użytkownikiem, Klient wyraża zgodę z niniejszą Umową na przyjęcie bonusu bez depozytu.

 1. Bonus bez depozytu zapewniany Klientowi przez Firmę nazywa się Bonusem Fenix ​​Start (zwanym dalej bonusem Fenix ​​Start lub Bonusem).
 2. Fenix ​​Start Bonus to bonus bez depozytu; możliwość jej uzyskania ma każdy nowy Klient Spółki. Premia Fenix ​​Start jest przyznawana w sekcji „Kredyt”.
 3. Kiedy Klient rejestruje Konto Handlowe, które można wykorzystać później, aby otrzymać Bonus, Klient zobowiązuje się podać dane swojego paszportu. Po przyznaniu Bonusu zabroniona jest zmiana danych określonych w polu „Full Name”.
 4. Bonus Fenix ​​Start nie jest dostępny dla już istniejących klientów.
 5. Niemożliwe jest wypłacenie bonusów z konta handlowego; jednakże zysk uzyskany w wyniku bonusów handlowych może zostać wypłacony, jeśli spełnione są warunki regulowane w niniejszej Umowie dotyczące przyjęcia bonusu bez depozytu.
 6. Klient rozumie, że Firma ma prawo ustalić i (lub) ograniczyć zysk dostępny do wypłaty do wielkości, która wynosi 20% kwoty Fenix ​​Start Bonus. Kiedy ten limit wejdzie w życie, suma Bonusu jest automatycznie odpisywana, a transakcje są zamykane siłą, tak aby saldo całkowitych środków (kapitału własnego) wyniosło 20% kwoty Fenix ​​Start Bonus.
 7. Klient zgadza się, że istnieją przypadki, w których Firma może poprosić o zasilenie konta prawdziwymi środkami. Jednocześnie Spółka pobiera dodatkowe 20% premii od tego depozytu.
 8. Dodatkowy bonus w wysokości 20%, opisany w paragrafie 7, reguluje Umowa w sprawie przyjęcia bonusu powitalnego opisana w odpowiedniej sekcji tej strony.
 9. Klient zgadza się, że zysk na Rachunkach Handlowych z Premią Fenix ​​Start zostanie równo podzielony pomiędzy rzeczywiste zdeponowane środki i zysk uzyskany z handlu Bonusem na rachunku handlowym Klienta. W takim przypadku część zysku, która jest proporcjonalna do wysokości zysku z Bonusu, może zostać czasowo zabroniona do wypłaty z Rachunku handlowego do czasu jego realizacji na zasadach określonych w paragrafie 12 niniejszej Umowy o przyjęciu bonus bez depozytu.
 10. Jeśli Klient dokona wypłaty (odpisu) ze swojego Konta transakcyjnego, zysk uzyskany z Fenix ​​Start Bonus zostanie potrącony z sumy wypłaty.
 11. Fenix ​​Start Bonus i stały zysk z Bonusu są zabronione do inwestowania na kontach PAMM; można go jednak używać do kopiowania transakcji, biorąc udział w programie kopiowania transakcji.
 12. Po dokonaniu transakcji KUP lub SPRZEDAJ, stały zysk z Bonusu może zostać wypłacony w łącznej kwocie równej X * 5 standardowych lotów za każde 100 USD zysku, gdzie X jest kwotą ustalonego zysku z Bonusu.

Na przykład: Fenix ​​Start Bonus wynosi 1000 USD, wypracowany zysk to 20% kwoty Fenix ​​Start Bonus (200 USD). Tak więc X = 200 i aby otrzymać pełną wypłatę zysków, musisz dokonać transakcji, takich jak KUP lub SPRZEDAJ, w sumie 10 standardowych lotów.

Minimalna kwota zysku do wypłaty to 50 USD, pod warunkiem dokonania transakcji co najmniej 2 standardowych lotów i osiągnięcia w zakresie ograniczenia zysków do 20% Bonusu Fenix ​​Start. Jeśli na koncie zdeponowane są inne rodzaje Bonusów (regulowane przez Umowy dotyczące przyjmowania bonusów opisane w odpowiednich sekcjach tej witryny), wówczas łączne środki z bonusów są traktowane łącznie. Aby wypłacić środki uzyskane w wyniku korzystania z Fenix ​​Start Bonus z Konta handlowego, należy wysłać żądanie na adres email compliancem@fenix-funds.prow przypadku osiągnięcia wymaganej liczby partii. Bonus do wypłaty powinien znajdować się na koncie w momencie, gdy menedżer rozpatrzy taką prośbę. Firma ma prawo odrzucić wniosek o wypłatę środków bonusowych bez podania przyczyny. Możliwe jest wypłacenie tylko pełnej kwoty bonusu – nie ma możliwości częściowego wycofania bonusów.

 1. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o usługach firmy poprzez kontakty wskazane podczas rejestracji konta bonusowego.
 2. Ryzyko związane z otrzymaniem premii

Czasami, gdy zachodzi potrzeba ochrony depozytu Klienta przed niepotrzebnym ryzykiem, Bonus może zostać anulowany. W większości przypadków, gdy stosuje się ten punkt, Spółka gwarantuje przyznanie premii na konto klienta w kwocie stanowiącej sumę depozytu.

 1. Klient rozumie, że gdy poziom środków bieżących (kapitału własnego) spadnie na koncie poniżej Bonusu na rachunku, tj. Gdy osiągnie punkt bieżących strat, które przekraczają rzeczywiste środki klienta na rachunku handlowym, wówczas wszystkie sumy będą być obliczane jako pełne środki bonusowe, jeśli na koncie nie ma żadnych kolejnych depozytów.

Jeśli Klient wpłaci środki, środki na koncie są obliczane i dzielone między bonusy i rzeczywiste środki Klienta proporcjonalnie do sumy depozytu i wartości środków bonusowych w momencie wpłaty.

 1. Warunki promocji bonusowej można zmienić lub uzupełnić bez uprzedniego powiadomienia Klienta przez Firmę.
 2. Język angielski jest uważany za główny język Umowy. W przypadku rozbieżności między angielską wersją niniejszej Umowy a jej tłumaczeniem priorytetem jest wersja angielska.